بنظرم پتانسیل عالی داره و تو پولبک اگر فرصت بده حتما بخرین